Informator wentylacyjny

Informacje z zakresu wentylacji, klimatyzacji i automatyki

Wymiana ciepła

Sierpień 30th, 2011

Wymiana ciepła

Ciepło przepływa od ciała (układu) o wyższej temperaturze do ciała (układu) o temperaturze niższej. Odwrotne zjawisko nie zachodzi nigdy. Przepływ ciepła nie następuje, albo ustaje, gdy oba ciała mają tę samą temperaturę.

Wyróżnia się trzy zasadnicze sposoby (rodzaje, mechanizmy) przekazywania ciepła:

1) przewodzenie;
2) konwekcja;
3) promieniowanie.

Podział ten wynika z odmienności powyższych mechanizmów przenoszenia ciepła. W praktyce rzadko spotyka się te przypadki w czystej postaci i przeważnie występują one równocześnie, dlatego też znajomość każdego z nich jest bardzo ważna.

Wymianę ciepła w zależności od czasu, niezależnie od mechanizmu przekazywania, dzielimy na dwa odmienne typy (stany), tj.
1) ustalony, tzn. niezależny od czasu; jego cechą charakterystyczną jest to, iż we wszystkich punktach przestrzeni, w której odbywa się wymiana ciepła, temperatury nie zmieniają się w czasie (choć oczywiście są różne w różnych punktach, gdyż inaczej nie byłoby wymiany ciepła);
2) nieustalony, tzn. zależny od czasu; charakterystyczną cechą tego typu wymiany ciepła jest zmienność temperatury we wszystkich punktach przestrzeni, w której ona przebiega.
Później zostaną omówione podstawowe prawa i uwagi na temat różnych mechanizmów wymiany ciepła, ale związane tylko ze stanami ustalonymi. Zagadnienia dotyczące stanów nieustalonych nie będą omawiane, gdyż są
znacznie trudniejsze i do ich przedstawienia wymagany jest bardziej skomplikowany aparat.

Informator wentylacyjny

Informacje z zakresu wentylacji, klimatyzacji i automatyki